about
Laat je mening horen:
WORD LID
Ontdek onze standpunten:
PROGRAMMA
jongbrugge.be
Volg ons op twitter
Onze facebook pagina
Youtube kanaal
inhoud aan het laden
JONGCD&V Brugge
Blijf op de hoogte van onze dossiers
IMG_0603

JONGCD&V vernieuwt haar bestuur en nagelt haar prioriteiten voor de tweede helft van de legislatuur aan de deur van het Stadhuis.

 

De leden verkozen in januari opnieuw Niels Vermeulen als voorzitter, voor een derde termijn van drie jaar. Het ledenbestuur stelde ook Louis Dauw aan als ondervoorzitter, Hannes Dekeyser als politiek secretaris, Wouter Gryson als penningmeester en Dimitri Popelier als afgevaardigde in de Brugse jeugdraad. Met Alexander De Vos als algemeen voorzitter en Louise Stubbe als ondervoorzitster van CD&V Brugge slagen we erin om de moederpartij te verjongen. “Het is de ambitie van het nieuwe bestuur om de verjonging van onze partij nog verder door te zetten”, stelt voorzitter Niels Vermeulen.

 

Na opmaak van de balans halverwege de legislatuur stelt JONGCD&V Brugge volgende prioriteiten naar het Brugse stadsbestuur voorop:

  • Jong Brugge: De stadsvlucht zet zich verder door. Er moet een gecoördineerd plan van aanpak komen om de stad aantrekkelijker te maken voor twintigers en dertigers. Betaalbare en kwaliteitsvolle leefruimte voor zowel jonge gezinnen als singles.

 

  • Jeugdraad: De jeugdraad moet als adviesorgaan meer betrokken worden bij de beleidsvorming. De realisatiegraad van hun ideeën en voorstellen ligt ontmoedigend laag.

 

  • Startup-ruimte: Om jong ondernemen te stimuleren moet Stad Brugge werk maken van  enerzijds een ondernemerscentrum in de binnenstad, anderzijds zou de Poortersloge perfect kunnen dienen als Startup-ruimte voor jonge ondernemers.

 

  • Stadsontwikkeling: De Triënnale heeft aangetoond dat Brugge nog niet aan het maximum van haar mogelijkheden ligt. Het URBEGG-café heeft bewezen dat de onbenutte uithoeken van Brugge nog heel wat opportuniteiten in zich houden om verder te ontwikkelen. Een hippe buurt met ruimte voor creativiteit, pop-up winkels, cultuur en horeca kan hier een voorbeeld van zijn. Een langetermijnvisie op stadsontwikkeling dringt zich op.

 

  • Vluchtelingencrisis: De Stad moet staan voor een humanitaire aanpak van de problematiek in beter overleg met de verschillende hulporganisaties. Ze moet bij de Federale Overheid blijven aandringen op een snellere procedure voor transit-migranten. JONGCD&V ijvert voor een warme solidariteit ten aanzien van de erkende oorlogsvluchtelingen.

 

JONGCD&V Brugge rekent erop om deze punten binnen drie jaar niet te moeten herhalen.

wbmv1738

Er zijn meer inspanningen nodig om Brugge terug aantrekkelijker te maken voor jonge mensen. Daarom pleit JONGCD&V Brugge ervoor om in te zetten op het aantrekken van “start-ups”. Dit kan door kantoorruimte vrij van huurprijs  te voorzien voor jonge ondernemers. De Poortersloge is daar volgens JONGCD&V Brugge een goede locatie voor.

 

De cijfers van de Stadsmonitor bevestigden het onlangs opnieuw: jongeren en vooral jonge gezinnen kiezen steeds minder vaak voor Brugge.
Om dit aan te pakken moeten we inzetten op meerdere zaken. Betaalbare woningen en initiatieven om afgestudeerde jongeren hier meteen na de studie te houden. Schepen Demon heeft wat dat betreft al mogelijkheden gecreëerd met z’n voorstel om afgestudeerden te laten wonen op een kot na het behalen van hun diploma. Alsook inspanningen om in onze stad meer in te zetten op initiatieven die onze jongeren aanspreken, zoals de impuls die schepen Decleer wil geven om meer pop-up winkels in Brugge te krijgen.

 

Jobs voor jongeren

 

Maar het meest essentiële is tewerkstelling. Als we jobs kunnen voorzien voor jongeren, dan is de kans veel groter dat ze in Brugge blijven of komen wonen.
Veel jongeren creëren hun eigen job door zelf een eigen onderneming te beginnen. In steden als Gent en Antwerpen zien we de laatste jaren een enorme stijging in aantal start-ups, onder andere in de IT-sector. Het zijn voornamelijk jongeren die dergelijke start-ups oprichten.
Tijdens de Gemeenteraad van maart 2015 hield Gemeenteraadslid Pieter Marechal een interpellatie met het voorstel om in Brugge op zoek te gaan naar een dergelijke locatie.

Pieter Marechal
: “De braindrain die we al jaren vaststellen is alarmerend. We moeten in Brugge meer inspanningen doen om het voor jonge ondernemende mensen aantrekkelijk te maken zich in onze stad te vestigen. Inzetten op start-ups is daarbij een belangrijke piste. Ze trekken creatieve jongeren aan en leveren werkgelegenheid. In eerste instantie voor de jongeren die hun eigen job creëren, alvorens ze ook jobs voor anderen voorzien eens ze succesvol zijn.”

 

Poortersloge-start-up

 

Hoe kan Brugge de sprong en inhaalbeweging maken om ook meer dergelijke initiatieven te faciliteren? Door ruimte te voorzien. JONGCD&V Brugge is ervan overtuigd dat de recent door de stad aangekochte Poortersloge een goede locatie zou zijn voor dergelijke start-up ruimte. JONGCD&V Brugge stelt dan ook voor om in de Poortersloge een verdieping te voorzien waar jonge starters zonder huur te moeten betalen zich kunnen vestigen.

 

Niels Vermeulen: “De locatie van de Poortersloge is uniek. Daarenboven is ze reeds in het bezit van de stad. Hier in het historische centrum van Brugge, in een gebouw met een eeuwenoude geschiedenis kunnen jonge ondernemers als het van JONGCD&V Brugge afhangt straks niet alleen hun eigen toekomst maar ook die van de stad mee vorm geven. Dit zou een enorme boost geven om onze stad terug aantrekkelijker te maken voor jongeren.”

Urlaub in Brügge 22. bis 25. Mai 2008

JONGCD&V Brugge heeft de voorbije weken en maanden kunnen vaststellen dat het vertrouwen tussen de beide Brugse coalitiepartners erop achteruit gegaan is. Wij vragen met aandrang dat de coalitie hieromtrent nieuwe afspraken maakt en het vertrouwen herstelt, want in 2015 moeten in een aantal belangrijke dossiers stappen voorwaarts gezet worden.

 

Niet alleen in de wandelgangen, maar zelfs in de media was de voorbije weken te lezen dat verschillende kopstukken in de Brugse politiek hun bezorgdheid uitdrukten over het gebrek aan vertrouwen tussen de twee coalitiepartners. Vanuit JONGCD&V zagen wij ons bijvoorbeeld ook genoodzaakt om negatief te reageren op onder meer de ideeën van de burgemeester om een muziekstop om 3u op te leggen in de uitgaansbuurt en om van de Entrepot een stedelijke vzw te maken, waardoor de jeugdige onafhankelijkheid ervan in het gedrang zou komen. Telkens waren dit voorstellen die geen akkoord kenden binnen het college en waar wij als jongerenpartij dus ook niet akkoord mee konden gaan.

 

Wij verwachten van de burgemeester dat hij stopt met deze eenzijdige plannen, zich houdt aan de beleidsnota en zich boven de partijen stelt om in de loop van 2015 met het stadsbestuur in een aantal dossiers stappen voorwaarts te zetten. Concreet denken wij dan aan het dossier van de nieuwe beurshal, waar de coalitie nog op zoek moet naar privé investeerders. Verder is er ook de opmaak van het mobiliteitsplan, waarvan wij verwachten dat ook CD&V hierin haar punten in kan naar voor brengen. Daarnaast verwachten wij ook van onze eigen moederpartij om in 2015 met initiatieven te komen die specifiek voor jongeren cruciaal zijn, met name de aanpak van de jeugdwerkloosheid in Brugge en een betere begeleiding van jonge starters die nog teveel administratie over zich heen krijgen als ze hier een zaak willen opstarten.

 

Tot slot zullen wij als jongerenpartij met ons vernieuwd bestuur en via onze nieuwe website (jongbrugge.be) het Brugse stadsbestuur het komende jaar nauwgezet blijven volgen. Wij kondigen nu al aan dat wij rond deze zelfde tijd volgend jaar de balans zullen opmaken over in hoeverre de bovengenoemde dossiers vooruitgang hebben geboekt.

JONGCD&V Brugge Muziekstop

JONGCD&V Brugge roept burgemeester Landuyt op om niet met eenzijdige maatregelen de veiligheid in de Brugse uitgaansbuurt te garanderen, maar werk te maken van een plan dat gedragen wordt door alle partners, zowel politie, horeca uitbaters en in het bijzonder de Brugse uitgaande jeugd.

 

JONGCD&V Brugge heeft akte genomen van de maatregelen die burgemeester Landuyt achter de hand houdt om de overlast in de Brugse uitgaansbuurt te beperken. Daarbij stellen we ook vast dat het idee om een muziekstop vanaf 3u als een stok achter de deur te houden ondertussen op heel wat verzet botst bij de horeca uitbaters en de jongeren die in het weekend graag een stapje zetten in Brugge. Ook als jongerenafdeling van coalitiepartner CD&V zijn wij verrast door deze vlucht vooruit, want dit voorstel werd niet afgetoetst binnen de coalitie. Een muziekstop om 3u houdt in dat er in korte tijd heel wat mensen zich op straat zullen begeven, daarbij stellen we ons de vraag of daarmee de overlast niet zal toenemen. Verder is het ook geen garantie dat iedereen dan direct naar huis zal gaan, met dus het risico dat men zich meer zal verspreiden over de stad.

 

Dat wij ook voorstander zijn van een veilige uitgaansbuurt hoeft geen betoog, maar wij geloven enkel in een structurele aanpak, die gedragen wordt door alle betrokken partners. Overleg met de horeca uitbaters kan enkel in een sfeer van wederzijds vertrouwen, niet door hen tegen de muur te zetten met een muziekstop om 3u in het geval dat het overleg niet succesvol zou blijken. Laat ons daarnaast ook een open kernvergadering organiseren met de jeugddraad waarbij de Brugse jeugd haar mening kan geven in deze discussie. Burgemeester Landuyt heeft immers meermaals aangegeven de voorbije twee jaar dat hij groot voorstander is van meer inspraak.

 

Tot slot willen we benadrukken dat binnen die structurele aanpak plaats moet zijn voor preventie. Wij verwijzen hiermee naar het initiatief Bère Brugge dat nog maar pas sinds deze zomer uit de startblokken geschoten is en nog verder tijd nodig heeft om ook effect te hebben op het terrein. Geef de maatregelen op vlak van preventie dus een kans, hernieuw het overleg met de horeca en geef de Brugse jeugd inspraak in deze nieuwe maatregelen.

© 2014 JONG CD&V Brugge | een website van wethepeople
Volg onze beweging in het recente nummer van ons magazine:
LEES DE LAATSTE RADIKAAL