about
Laat je mening horen:
WORD LID
Ontdek onze standpunten:
PROGRAMMA
jongbrugge.be
Volg ons op twitter
Onze facebook pagina
Youtube kanaal
inhoud aan het laden
JONGCD&V Brugge
Vers uit de blog
9P0A0018

Sinds anderhalf jaar hebben we een foltermuseum in Brugge. Een toeristische attractie die al op heel wat kijklustigen kon rekenen. Het enige tuig dat nog ontbreekt in de collectie is de publieksbank van de Brugse gemeenteraad. Wie al eens een zitting van de gemeenteraad heeft bijgewoond zal weten dat ik hier allerminst overdrijf. Zittingen van maar liefst zes uur zijn de afgelopen drie jaar veeleer de norm dan de uitzondering. Afgelopen dinsdag liep de emmer dan ook over toen men na drie uur debatteren nog aan een recordaantal van maar liefst zeventien interpellaties moest beginnen. De oppositie verliet de zaal toen Sp.a niet op de vraag inging om de zitting te verdagen. Fractieleider Guy Rogissart van CD&V, ontgoocheld in de houding van coalitiepartner Sp.a, deed het voorstel om de volgende gemeenteraad op te splitsen in twee zittingen, één voor de reguliere agenda en één voor de interpellaties van de raadsleden, zoals in Gent bijvoorbeeld het geval is.

 

De voorbije drie jaar heb ik de zittingen vanop de publieksbank gevolgd, om via Twitter de Bruggeling op de hoogte te houden van de hoogtes en laagtes van de Brugse gemeenteraad. Ik heb achteraan de Gotische zaal dus een heel goed beeld van wat zich allemaal afspeelt tijdens zo’n zitting.

 

De lange vergaderingen benadelen inderdaad vooral de oppositie, omdat hun interpellaties pas op het einde van de vergadering plaatsvinden en de aandacht van collega’s, publiek en journalisten dan al ver te zoeken is. Hiermee is echter niet alles gezegd. De oppositie is namelijk zelf ook verantwoordelijk voor de lange zittingen, want zelf maakt ze er maar al te graag een show van waar uiteindelijk geen enkele Bruggeling mee gebaat is. Tussenkomsten van Geert Van Tieghem (N-VA) of Mercedes Van Volcem (Open Vld) lopen soms uit tot een kwartier en ook bij Groen duren tussenkomsten zodanig lang dat het voor de toehoorders al lang niet meer duidelijk is waarover het precies gaat. Het ontbreekt de Brugse gemeenteraad ook aan bevlogen redenaars. De overgrote meerderheid van de raadsleden leest zijn tussenkomst af, vaak gepaard met versprekingen en sommigen slagen er zelf in om bij het lezen van hun eigen tekst de draad kwijt te raken. Een aantal schepenen maakt er vervolgens een sport van om hun antwoorden minstens even lang te laten duren. Geen fraai beeld dus, zeker niet voor de Bruggelingen die achteraan de zaal het debat proberen te volgen.

 

Is er dan niemand die hier iets aan kan doen? Toch wel. De gemeenteraad wordt voorgezeten door een voorzitter, in dit geval André Van Nieuwkerke van Sp.a. Het is zijn taak om de kwaliteit van het debat te bestendigen. De eindverantwoordelijkheid voor dit hele debacle ligt dan ook grotendeels bij zijn onvermogen om de debatten te leiden.

 

Een opsplitsing van de raad in twee zittingen zoals in Gent lijkt me dus ook aangewezen. Op voorwaarde dat men beide zittingen ook daadwerkelijk beknopt kan houden, want als de kwaliteit van het debat niet drastisch wordt verhoogd maken we volgende maand misschien niet één zitting van zes uur mee, maar wel twéé. Stad Gent maakt bijvoorbeeld ook een audiobestand op, zodat geïnteresseerden de debatten nadien kunnen beluisteren. Zelf pleit ik voor een live videostream van de Brugse gemeenteraad, zoals in Oostende. Een voorstel waar gemeenteraadslid Jasper Pillen (Open Vld) mij ook al meermaals is in bijgetreden. Burgemeester Landuyt heeft hier echter geen oren naar, het zou nochtans de Bruggeling dichter bij de raad betrekken. Een livestream zou de raadsleden en schepenen ertoe aanzetten om hun tussenkomsten ter zake te houden en dan zou iedereen nadien de tijd hebben om de verhitte debatten in alle collegialiteit door te spoelen met een goed glas.

 

 

Niels Vermeulen

 

Voorzitter JONGCD&V Brugge

IMG_0603

JONGCD&V vernieuwt haar bestuur en nagelt haar prioriteiten voor de tweede helft van de legislatuur aan de deur van het Stadhuis.

 

De leden verkozen in januari opnieuw Niels Vermeulen als voorzitter, voor een derde termijn van drie jaar. Het ledenbestuur stelde ook Louis Dauw aan als ondervoorzitter, Hannes Dekeyser als politiek secretaris, Wouter Gryson als penningmeester en Dimitri Popelier als afgevaardigde in de Brugse jeugdraad. Met Alexander De Vos als algemeen voorzitter en Louise Stubbe als ondervoorzitster van CD&V Brugge slagen we erin om de moederpartij te verjongen. “Het is de ambitie van het nieuwe bestuur om de verjonging van onze partij nog verder door te zetten”, stelt voorzitter Niels Vermeulen.

 

Na opmaak van de balans halverwege de legislatuur stelt JONGCD&V Brugge volgende prioriteiten naar het Brugse stadsbestuur voorop:

  • Jong Brugge: De stadsvlucht zet zich verder door. Er moet een gecoördineerd plan van aanpak komen om de stad aantrekkelijker te maken voor twintigers en dertigers. Betaalbare en kwaliteitsvolle leefruimte voor zowel jonge gezinnen als singles.

 

  • Jeugdraad: De jeugdraad moet als adviesorgaan meer betrokken worden bij de beleidsvorming. De realisatiegraad van hun ideeën en voorstellen ligt ontmoedigend laag.

 

  • Startup-ruimte: Om jong ondernemen te stimuleren moet Stad Brugge werk maken van  enerzijds een ondernemerscentrum in de binnenstad, anderzijds zou de Poortersloge perfect kunnen dienen als Startup-ruimte voor jonge ondernemers.

 

  • Stadsontwikkeling: De Triënnale heeft aangetoond dat Brugge nog niet aan het maximum van haar mogelijkheden ligt. Het URBEGG-café heeft bewezen dat de onbenutte uithoeken van Brugge nog heel wat opportuniteiten in zich houden om verder te ontwikkelen. Een hippe buurt met ruimte voor creativiteit, pop-up winkels, cultuur en horeca kan hier een voorbeeld van zijn. Een langetermijnvisie op stadsontwikkeling dringt zich op.

 

  • Vluchtelingencrisis: De Stad moet staan voor een humanitaire aanpak van de problematiek in beter overleg met de verschillende hulporganisaties. Ze moet bij de Federale Overheid blijven aandringen op een snellere procedure voor transit-migranten. JONGCD&V ijvert voor een warme solidariteit ten aanzien van de erkende oorlogsvluchtelingen.

 

JONGCD&V Brugge rekent erop om deze punten binnen drie jaar niet te moeten herhalen.

10511406_10203615542445903_3670189148920542447_o

Toen in de Belgische pers voor de eerste keer de ballonnetjes over het begrip taxshift werden opgelaten, leek het nog het stokpaardje van enkele doorgewinterde communisten, om aandacht hengelende socialisten en ander links volk dat – om nog eens een metafoor van Bart De Wever mee te pikken – niet inziet dat “om de koek te kunnen herverdelen, er eerst bakkers moeten zijn die de koek willen bakken”. In de maanden die daarop volgden, bepleitten echter steeds meer gezaghebbende internationale instanties zoals de Europese Commissie, het Internationaal Monetair Fonds en de OESO – alle drie allesbehalve rode bolwerken – de noodzaak van zo’n taxshift.

 

Uit het 2014 Economic Review van de OESO bleek dat er in België nog heel wat ruimte was om meer werkgelegenheidsvriendelijke belastingen te heffen op consumptie, vervuiling en grote vermogens. België haalt immers 40 % procent van zijn inkomsten uit dergelijke belastingen, terwijl het gemiddelde in de OESO landen 48 % bedraagt. De OESO kwam op de proppen met enkele interessante en veelbelovende voorstellen: het grondig hervormen van de BTW wetgeving, het verminderen van die absurde fiscale aftrekbaarheid voor bedrijfswagens en het opkrikken van de belastingen op vermogenswinsten. Andere organen bevestigden het grote nut van een dergelijke verschuiving qua belastingen. Zo becijferde het onderzoeksinstituut HIVA van de KU Leuven dat een meerwaardebelasting op aandelen van 25 procent zo’n 2 miljard euro per jaar zou kunnen opleveren. Ook de Europese Commissie schaarde zich bij het becommentariëren van het voorstel van de Belgische begroting voor 2015 achter het vaandel van de taxshift. Het IMF ten slotte hamerde op de nood om een taxshift door te voeren en onder andere kapitaal meer uniform te belasten.

 

Ook binnen België toonden veel economen, zoals Wim Moesen en Gert Peersman zich voorstanders van een grondige taxshift. Daarnaast pleitte ook de Nationale Bank voor de absolute noodzaak van een dergelijke hervorming, met daarin begrepen een meerwaardebelasting en het aanpassen van het fiscaal regime voor bedrijfswagens.

 

Met al deze extra inkomsten uit de BTW, de vermogens(winst)belastingen en de ecofiscaliteit zou de Belgische regering eindelijk werk kunnen maken van de erg hoge werkgeversbijdragen die ons land competitiviteit afsnoepen. Op die manier zouden we ons eindelijk wat meer competitief kunnen opstellen, meer jobs kunnen creëren en de economie kunnen aanzwengelen. Daarnaast zou men, zonder evenwel Robin Hood te willen spelen, de idee van de sociale rechtvaardigheid kunnen huldigen en de grote vermogens wat meer kunnen aanspreken om zo de zwaarste lasten op de sterkste schouders leggen. Dit alles werd nog in een groen jasje van ecofiscaliteit gepresenteerd, met onder andere een aantal taksen op vervuiling en de broodnodige hervorming van het regime voor bedrijfswagens. Kortom het vooruitzicht zag er veelbelovend uit.

 

Sinds een paar dagen krijgen we steeds meer te zien wat het voorstel van de Zweedse regering Michel nu concreet inhoudt over wat betreft die zo bezongen taxshift. Laten we ons eerst en vooral niet verliezen in dichotomieën en duidelijk stellen dat er heel wat positieve aspecten in dit voorstel zitten, zoals het verlagen van de werkgeversbijdragen van 33 naar 25 procent, het verhogen van de roerende voorheffing met twee procent, de extra koopkracht voor de lage lonen, de hogere BTW op alcohol, diesel en tabak en de (zij het beperkte) taks op ongezond voedsel. Eveneens dient gezegd dat wij ten volle begrijpen dat de situatie allesbehalve eenvoudig is en dat de perfecte oplossing voor dit gelaagd probleem zich niet komt aandienen.

 

Maar als men de vergelijking maakt tussen de veelbelovende voorstellen die de hier bovengenoemde internationale en nationale instanties aan ons land hadden gedaan en wat er nu op tafel ligt, dan overvalt ons toch een gevoel van frustratie. Van de drie grote componenten, zijnde BTW, vermogens en ecofiscaliteit, lijkt er volop ingezet te zijn op één pijler, namelijk het fors optrekken van de BTW. Voor sommige producten is dit alvast een positieve zaak, voor andere zaken lijkt het positief resultaat hiervan voor de bevolking ver te zoeken.

 

Van de twee andere pijlers, die eigenlijk veel belangrijker dan de eerste pijler zijn, is jammer genoeg te weinig in huis gekomen. De positieve punten voor wat de beslissingen inzake vermogensfiscaliteit betreft, staan hier boven vermeld maar het geheel valt toch te mager uit. Wij volgen volmondig de kritiek van professor (fiscaal recht) Maus dat het bijzonder jammer is dat er een taboe heerste over de hervorming van de opbrengsten uit huurinkomsten, een probleem dat ondertussen al generaties aansleept. Dat van een partij als Open VLD weinig te verwachten viel voor wat betreft het rechtvaardiger belasten van grote vermogens of een eerlijke belasting op huurinkomsten, hadden we wel kunnen denken. Maar dat een volkspartij als de N-VA, die met een hervormingsgezind programma naar de kiezers trok, hier voluit de neo-liberale kaart uitspeelt, is ronduit teleurstellend. Eveneens volgen we professor Maus in de redenering dat men nog heel wat verder had kunnen gaan in het belasten van de grote vermogens. De nu ingevoerde speculatietaks is een druppel op de hete plaat.

 

Wat ten slotte de pijler van de ecofiscaliteit betreft, oogt het resultaat ook bijzonder mager. Bart De Wever gaf in interviews toe dat de subsidiëring van bedrijfswagens – als men de zaken puur rationeel bekijkt – dringend aan hervorming toe is, maar dat zijn partij evenwel voor stabiliteit kiest. Verandering voor vooruitgang, iemand? Volgens de OESO subsidieert geen enkel land ter wereld de bedrijfswagens rianter dan België, met als gevolg dat 20 procent van het Belgisch wagenpark uit bedrijfswagens bestaat. Dat men op dit punt dan niet durft te besparen en zo ook de kans laat schieten om meerdere vliegen in een klap te slaan (fileleed, luchtvervuiling en verkeersongevallen) is uiterst betreurenswaardig.

 

Het moet gezegd: CD&V heeft gevochten om meer sociale rechtvaardigheid en ecofiscaliteit in deze taxshift te krijgen, maar het is moeilijk opboksen tegen een (neo)liberale overmacht in deze regering. We schieten dit akkoord daarom zeker niet volledig af, maar we hopen ten volle dat het hier niet bij zal blijven. Wij hopen alvast dat dit een eerste stap is in een moedig beleid en dat de andere regeringspartijen eveneens de urgentie zullen inzien van rechtvaardiger en diepgaander te gaan hervormen in ons belastingssysteem. We zitten alvast niet te wachten om op het eind van deze legislatuur als een vreselijk asociale en neoliberale regering de geschiedenis in te gaan en de dag na de verkiezingen terug wakker te worden in een door de PS gedomineerd België.

 

In de volste hoop dat de waarden sociale rechtvaardigheid en rentmeesterschap en de durf tot hervormen nog leven binnen deze regering, groet ik.

 

Louis Dauw

 

Secretaris JONGCD&V Brugge

 

wbmv1738

Er zijn meer inspanningen nodig om Brugge terug aantrekkelijker te maken voor jonge mensen. Daarom pleit JONGCD&V Brugge ervoor om in te zetten op het aantrekken van “start-ups”. Dit kan door kantoorruimte vrij van huurprijs  te voorzien voor jonge ondernemers. De Poortersloge is daar volgens JONGCD&V Brugge een goede locatie voor.

 

De cijfers van de Stadsmonitor bevestigden het onlangs opnieuw: jongeren en vooral jonge gezinnen kiezen steeds minder vaak voor Brugge.
Om dit aan te pakken moeten we inzetten op meerdere zaken. Betaalbare woningen en initiatieven om afgestudeerde jongeren hier meteen na de studie te houden. Schepen Demon heeft wat dat betreft al mogelijkheden gecreëerd met z’n voorstel om afgestudeerden te laten wonen op een kot na het behalen van hun diploma. Alsook inspanningen om in onze stad meer in te zetten op initiatieven die onze jongeren aanspreken, zoals de impuls die schepen Decleer wil geven om meer pop-up winkels in Brugge te krijgen.

 

Jobs voor jongeren

 

Maar het meest essentiële is tewerkstelling. Als we jobs kunnen voorzien voor jongeren, dan is de kans veel groter dat ze in Brugge blijven of komen wonen.
Veel jongeren creëren hun eigen job door zelf een eigen onderneming te beginnen. In steden als Gent en Antwerpen zien we de laatste jaren een enorme stijging in aantal start-ups, onder andere in de IT-sector. Het zijn voornamelijk jongeren die dergelijke start-ups oprichten.
Tijdens de Gemeenteraad van maart 2015 hield Gemeenteraadslid Pieter Marechal een interpellatie met het voorstel om in Brugge op zoek te gaan naar een dergelijke locatie.

Pieter Marechal
: “De braindrain die we al jaren vaststellen is alarmerend. We moeten in Brugge meer inspanningen doen om het voor jonge ondernemende mensen aantrekkelijk te maken zich in onze stad te vestigen. Inzetten op start-ups is daarbij een belangrijke piste. Ze trekken creatieve jongeren aan en leveren werkgelegenheid. In eerste instantie voor de jongeren die hun eigen job creëren, alvorens ze ook jobs voor anderen voorzien eens ze succesvol zijn.”

 

Poortersloge-start-up

 

Hoe kan Brugge de sprong en inhaalbeweging maken om ook meer dergelijke initiatieven te faciliteren? Door ruimte te voorzien. JONGCD&V Brugge is ervan overtuigd dat de recent door de stad aangekochte Poortersloge een goede locatie zou zijn voor dergelijke start-up ruimte. JONGCD&V Brugge stelt dan ook voor om in de Poortersloge een verdieping te voorzien waar jonge starters zonder huur te moeten betalen zich kunnen vestigen.

 

Niels Vermeulen: “De locatie van de Poortersloge is uniek. Daarenboven is ze reeds in het bezit van de stad. Hier in het historische centrum van Brugge, in een gebouw met een eeuwenoude geschiedenis kunnen jonge ondernemers als het van JONGCD&V Brugge afhangt straks niet alleen hun eigen toekomst maar ook die van de stad mee vorm geven. Dit zou een enorme boost geven om onze stad terug aantrekkelijker te maken voor jongeren.”

11008410_1053698957978873_8050959578074087693_n

Zaterdagavond werd de uitslag van de interne verkiezing bekendgemaakt. Maar liefst 719 JONGCD&V’ers brachten hun stem uit. Wim Soons (29) werd daarbij verkozen tot nieuwe nationaal voorzitter. Hij krijgt ook een sterk bureau achter zich. Jasper Delanoy, Florence Verschueren, Jan Bleus, Niels Vermeulen, Tim Van Werde, Orry Van de Wauwer en Pieter-Jan Crombez zullen de komende twee jaar in het nationaal bureau van JONGCD&V zetelen.

Urlaub in Brügge 22. bis 25. Mai 2008

JONGCD&V Brugge heeft de voorbije weken en maanden kunnen vaststellen dat het vertrouwen tussen de beide Brugse coalitiepartners erop achteruit gegaan is. Wij vragen met aandrang dat de coalitie hieromtrent nieuwe afspraken maakt en het vertrouwen herstelt, want in 2015 moeten in een aantal belangrijke dossiers stappen voorwaarts gezet worden.

 

Niet alleen in de wandelgangen, maar zelfs in de media was de voorbije weken te lezen dat verschillende kopstukken in de Brugse politiek hun bezorgdheid uitdrukten over het gebrek aan vertrouwen tussen de twee coalitiepartners. Vanuit JONGCD&V zagen wij ons bijvoorbeeld ook genoodzaakt om negatief te reageren op onder meer de ideeën van de burgemeester om een muziekstop om 3u op te leggen in de uitgaansbuurt en om van de Entrepot een stedelijke vzw te maken, waardoor de jeugdige onafhankelijkheid ervan in het gedrang zou komen. Telkens waren dit voorstellen die geen akkoord kenden binnen het college en waar wij als jongerenpartij dus ook niet akkoord mee konden gaan.

 

Wij verwachten van de burgemeester dat hij stopt met deze eenzijdige plannen, zich houdt aan de beleidsnota en zich boven de partijen stelt om in de loop van 2015 met het stadsbestuur in een aantal dossiers stappen voorwaarts te zetten. Concreet denken wij dan aan het dossier van de nieuwe beurshal, waar de coalitie nog op zoek moet naar privé investeerders. Verder is er ook de opmaak van het mobiliteitsplan, waarvan wij verwachten dat ook CD&V hierin haar punten in kan naar voor brengen. Daarnaast verwachten wij ook van onze eigen moederpartij om in 2015 met initiatieven te komen die specifiek voor jongeren cruciaal zijn, met name de aanpak van de jeugdwerkloosheid in Brugge en een betere begeleiding van jonge starters die nog teveel administratie over zich heen krijgen als ze hier een zaak willen opstarten.

 

Tot slot zullen wij als jongerenpartij met ons vernieuwd bestuur en via onze nieuwe website (jongbrugge.be) het Brugse stadsbestuur het komende jaar nauwgezet blijven volgen. Wij kondigen nu al aan dat wij rond deze zelfde tijd volgend jaar de balans zullen opmaken over in hoeverre de bovengenoemde dossiers vooruitgang hebben geboekt.

placeholder (1)

Welkom op de nieuwe website van JONGCD&V Brugge. Met de naam jongbrugge.be keren we terug naar onze roots, want we keren na vijf jaar terug naar onze domeinnaam van toen. Het is een naam die meteen onze doelgroep in het licht zet. We willen namelijk een politieke partij zijn die de belangen van de Brugse jongeren op de eerste plaats zet, óók zij die (nog) niet overtuigd zijn van onze politieke voorkeur. We willen een jongerenpartij zijn die voor alle Brugse jongeren iets kan betekenen.

 

De bedoeling van deze website is tweevoudig. In de eerste plaats willen we jonge mensen informeren over wat er allemaal leeft binnen de Brugse politiek, in het bijzonder de dossiers die direct met hun leefwereld te maken hebben. Ten tweede willen we ook een aanspreekpunt zijn voor iedereen met een mening, vragen of nieuwe ideeën waarmee we onze stad leuker en leefbaarder kunnen maken. Zo is het mogelijk om directe berichten te sturen naar onze bestuursleden of eventueel ook een bestuursvergadering met ons mee te maken.

 

Kom dus geregeld een kijkje nemen op jongbrugge.be en blijf op de hoogte van wat er leeft binnen onze stad!

JONGCD&V Brugge Muziekstop

JONGCD&V Brugge roept burgemeester Landuyt op om niet met eenzijdige maatregelen de veiligheid in de Brugse uitgaansbuurt te garanderen, maar werk te maken van een plan dat gedragen wordt door alle partners, zowel politie, horeca uitbaters en in het bijzonder de Brugse uitgaande jeugd.

 

JONGCD&V Brugge heeft akte genomen van de maatregelen die burgemeester Landuyt achter de hand houdt om de overlast in de Brugse uitgaansbuurt te beperken. Daarbij stellen we ook vast dat het idee om een muziekstop vanaf 3u als een stok achter de deur te houden ondertussen op heel wat verzet botst bij de horeca uitbaters en de jongeren die in het weekend graag een stapje zetten in Brugge. Ook als jongerenafdeling van coalitiepartner CD&V zijn wij verrast door deze vlucht vooruit, want dit voorstel werd niet afgetoetst binnen de coalitie. Een muziekstop om 3u houdt in dat er in korte tijd heel wat mensen zich op straat zullen begeven, daarbij stellen we ons de vraag of daarmee de overlast niet zal toenemen. Verder is het ook geen garantie dat iedereen dan direct naar huis zal gaan, met dus het risico dat men zich meer zal verspreiden over de stad.

 

Dat wij ook voorstander zijn van een veilige uitgaansbuurt hoeft geen betoog, maar wij geloven enkel in een structurele aanpak, die gedragen wordt door alle betrokken partners. Overleg met de horeca uitbaters kan enkel in een sfeer van wederzijds vertrouwen, niet door hen tegen de muur te zetten met een muziekstop om 3u in het geval dat het overleg niet succesvol zou blijken. Laat ons daarnaast ook een open kernvergadering organiseren met de jeugddraad waarbij de Brugse jeugd haar mening kan geven in deze discussie. Burgemeester Landuyt heeft immers meermaals aangegeven de voorbije twee jaar dat hij groot voorstander is van meer inspraak.

 

Tot slot willen we benadrukken dat binnen die structurele aanpak plaats moet zijn voor preventie. Wij verwijzen hiermee naar het initiatief Bère Brugge dat nog maar pas sinds deze zomer uit de startblokken geschoten is en nog verder tijd nodig heeft om ook effect te hebben op het terrein. Geef de maatregelen op vlak van preventie dus een kans, hernieuw het overleg met de horeca en geef de Brugse jeugd inspraak in deze nieuwe maatregelen.

© 2014 JONG CD&V Brugge | een website van wethepeople
Volg onze beweging in het recente nummer van ons magazine:
LEES DE LAATSTE RADIKAAL